Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSIAKI W ZEN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – Duńska Ustawa o Sprzedaży Towarów (Købeloven; Consolidation Act number
237 of March 28, 2003);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu
Internetowego PSIAKI W ZEN;

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: zuzanna-rybarczyk.com,
za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting, a Klientem, zawierana z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę
Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający
znaczenie dla EOG;

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod
adresem: zuzanna-rybarczyk.com

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem: zuzanna-rybarczyk.com, prowadzony jest przez
Zuzannę Rybarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zuzanna Rybarczyk Studio
High Paw! Pet Sitting, zarejestrowaną w Erhervsstyrelsens.
Dane adresowe / kontaktowe:
Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting,
Brinchs Have 15 1 tv
2630 Taastrup
Dania
e-mail: [email protected]
tel. +45 50 25 36 39
Numer identyfikacji podatkowej i Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów:
CVR: 37895636

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
Sklepu
c) Internetowego;
d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
e) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych takich jak
aktualna wersja przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie
Sklepu Internetowego zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek:
Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi
umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików
cookies. W ramach oprogramowania Sklep Internetowy stosuje pliki cookies w celu
zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez Sklep, nie
zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o
użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat
wyświetlania elementów strony.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting
zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu
Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci
zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zuzanna-rybarczyk.com oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting może pozbawić Klienta prawa do
korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub
całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zuzanna Rybarczyk Studio High
Paw! Pet Sitting za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Zuzanna
Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet
Sitting.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Królestwa Danii prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na
stronę internetową zuzanna-rybarczyk.com, dokonać wyboru pośród prezentowanych na stronie
artykułów ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów”” – Klient ma
możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego
Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zuzanna Rybarczyk
Studio High Paw! Pet Sitting Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Psiaki w Zen –
zamówienie nr: XXXX”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której
mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Konto bankowe
Dla przelewów krajowych (Dania):
IBAN (numer konta): DK1930000012679777; BIC (SWIFT): DABADKKK
Dla przelewów z zagranicy (Polska):
IBAN (numer konta): DK1930000012679777; BIC (SWIFT): DABADKKK

VI. Oferta Sklepu

1. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy

2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych
towarów bądź towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce.

3. W przypadku braku towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
Zamawiający jest o tym fakcie i terminie realizacji zamówienia niezwłocznie poinformowany za
pośrednictwem wiadomości mailowej lub telefonicznie.

4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz oryginalnie zapakowane.

VII. Ceny w Sklepie

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je
Sklep opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.

3. Promocje i rabaty dostępne w sklepie nie łączą się ze sobą.

4. Kody rabatowe zmieniają wartość wszystkich produktów w koszyku. Rabat przyznawany jest
od regularnej ceny produktu.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego
zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów”.

VIII. Procedura składania i realizacji zamówie

1. Zamówienia można składać poprzez:
platformę Sklepu Internetowego Psiaki w Zen: zuzanna-rybarczyk.co

2. Zamówienia poprzez platformę Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Realizacja zamówienia z przedpłatą na konto lub z udziałem systemu płatniczego
Stripe/PayPal rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Sklepu.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o
zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Sklep wystawia imienny dowód zakupu do każdego zamówienia. Faktury VAT są wystawiane
tylko na życzenie Klienta.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków
(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej
chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze
zamówienia mogą Państwo sprawdzić w ramach konta, po zalogowaniu.

XI. Formy płatności

1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar na kilka
sposobów:
a) Przedpłata na konto Sklepu Internetowego – przelew
Danske Bank
IBAN (numer konta): DK1930000012679777; BIC (SWIFT): DABADKKK
b) Płatność on-line poprzez system płatniczy Stripe (więcej informacji na stronie
wwww.stripe.com) oraz PayPal (www.paypal.com)

XII. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy / dostępu do usługi lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą
Państwo nas poinformować (dane kontaktowe: Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting,
Brinchs Have 15 1 tv, 2630 Taastrup Dania, kontakt telefoniczny: +45 50 25 36 39 (opłata zgodnie z
posiadaną ofertą operatora), kontakt elektroniczny: [email protected]) o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wg art. 38 ustawy o prawach
konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

XIII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw!
Pet Sitting o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać
mailowo pod adres: [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. Reklamacje związane z zamówieniami

Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta
będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego
konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: [email protected] Zuzanna Rybarczyk
Studio High Paw! Pet Sitting zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania o tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet Sitting nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany
w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać
swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres
znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XV. Ochrona danych osobowych

15.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw!
Pet Sitting z siedzibą w Brinchs Have 15 1 tv, 2630 Taastrup Dania.
15.2. Więcej informacji o polityce ochrony prywatności znajdą Państwo na zuzanna-rybarczyk.com.

XVI. Postanowienia końcowe

16.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zuzanna Rybarczyk Studio High
Paw! Pet Sitting a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.
16.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zuzanna Rybarczyk Studio High
Paw! Pet Sitting a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zuzanna Rybarczyk Studio High Paw! Pet
Sitting.
16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.

XVII. Informacja dotycząca tekstu umowy

17.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zuzanna-rybarczyk.com oraz pobrać go i
sporządzić z niego wydruk.
17.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków
(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili
można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą
Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.

Menu